Deklaracja dostępności

Filia Miejskiego Ośrodka Kultury Klub Delta ul. Racławicka 10 i przylegający do niego teren otwarty

 

Filia Miejskiego Ośrodka Kultury Klub Delta zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej klubdelta.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-12. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-18.

 


 

Dostępność architektoniczna

 

Obiekt ze względów technicznych nie ma możliwości pełnego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami., o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

Opis dostępności wejścia do budynku:

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ul. Racławickiej, oraz od ul. Pomorskiej.
 • Wejście od strony Pomorskiej zlokalizowane na poziomie ulicy – bez barier architektonicznych.
 • Wejście od ul. Racławickiej prowadzi do Biura Klubu Delta oraz na zaplecze sceny (2 garderoby). Do wejścia prowadzą schody.

Dostępność korytarzy, schodów:

 • Wejście bez barier architektonicznych, od strony ul. Pomorskiej, prowadzi do kawiarenki z bufetem, a także do sali widowiskowej oraz toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak dostępności do pomieszczeń na I piętrze (schody, brak windy).

Opis dostosowań:

 • Toaleta w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • W sali kawiarenki bez barier architektonicznych dostępność kontaktu z pracownikiem biura Klubu Delta oraz (po wcześniejszym umówieniu) z pracownikiem sekretariatu MOK.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online, brak pętli indukcyjnej.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • Od strony ul. Racławickiej możliwość wjazdu na teren przy Klubie Delta z 6 miejscami parkingowymi.
 • Z parkingu do wejścia od strony ul. Pomorskiej dostęp bez barier architektonicznych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • Możliwość wstępu do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 


 

Dostępność strony internetowej

 

Oświadczenie w sprawie dostępności:

Niniejszy dokument jest oficjalnym oświadczeniem o dostępności (accessibility statement) strony internetowej Klubu „DELTA” http://klubdelta.pl/.

Klub „DELTA” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W Klubie „DELTA” przeprowadzono samoocenę dostępności cyfrowej strony internetowej dla osób niepełnosprawnych stosownie do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że omawiana strona http://klubdelta.pl/ spełnia wymagania w 92,59 %.

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-18

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa Klubu „DELTA” jest w większości zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. brak mapy serwisu,
 2. brak audio deskrypcji dla części materiałów video/multimedialnych,
 3. brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacja o dostępności:

Strona internetowa została zrealizowana z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie z bieżącymi standardami sieciowymi. Projekt witryny zakładał obsługę dużej ilości użytkowników jednocześnie, niezależnie od wykorzystywanej przez nich przeglądarki internetowej (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer) czy platformy – strona poprawnie wyświetla się i skaluje na każdym urządzeniu przenośnym – laptop, tablet czy telefon komórkowy.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność:

Nawigacja po stronie internetowej jest możliwa zarówno poprzez myszkę i klawiaturę, jak i funkcje „touch” tabletów czy telefonów.

Wygląd:

Strona zapewnia prosty i czytelny layout, ułatwiający nawigację. Interfejs posiada kluczowe przyciski-linki do najważniejszych sekcji serwisu, które są zawsze dostępne i widoczne niezależnie od danego miejsca – punktu na stronie; posiada funkcjonalności ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, możliwość zmiany stylowania logo, pozwalająca na włączenie animacji oraz zmianę kolorów zależnie od trybu WCAG. Strona ma ulepszoną nawigację klawiaturą dla funkcji slidera oraz innych elementów strony. Jeżeli chodzi o ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga i nie stanowi zagrożenia dla osób wrażliwych.

Na stronach są wykorzystywane: HTML, CSS, PHP, JavaScript, jQuery. Strony zbudowane na CMS WordPress, korzystają z Google Fonts, Google Maps, FontAwesome.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna serwisu:

Serwis zbudowany jest na środowisku WordPress, dzięki czemu automatycznie można przeglądać go na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
Klub „DELTA” nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Kontakt:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Adrian Radaszewski mail: adrian@progress-it.eu

Kontaktować można się także pod numerem telefonu: 91 46 91 639. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

We wszelkich sprawach kontakt bezpośredni bez barier architektonicznych z sekretariatem MOK możliwy jest w naszej filii w Klubie „Delta” ul. Racławicka 10 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.


Oświadczenie sporządzono dnia 20.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.